Algemene voorwaarden

Geldig vanaf 1 januari 2019

Algemene voorwaarden Basko Healthcare

Op al onze verkoopovereenkomsten en overeenkomsten voor het leveren van diensten zijn de navolgende voorwaarden van toepassing.

 

Art. 1 - Definities

Basko: Basko Healthcare B.V.
Geschil: Situatie waarin Basko en koper het met elkaar niet eens zijn.
Koper: De (rechts)persoon die producten en/of diensten afneemt bij Basko.
Overeenkomst: De (koop)overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
Speciaal vervaardigde producten:  Producten welke voor de koper op maat zijn gemaakt of anderszins specifiek naar de wens van de koper zijn vervaardigd of samengesteld.
Verborgen gebrek: Niet zichtbaar, of anderszins niet waarneembaar gebrek, waarvan het bestaan pas blijkt nadat het geleverde product verder wordt verwerkt of gebruikt.
Zichtbaar gebrek:  Een zichtbaar of (na eenvoudig onderzoek) waarneembaar gebrek aan het geleverde product of aan de geleverde dienst.

Art. 2 - De offerte en order

 1. Een offerte is een vrijblijvend aanbod, tenzij Basko uitdrukkelijk anders heeft bepaald.
 2. Annuleren van een (deel van de) order c.q. omruilen van producten (voor producten van een gelijke waarde als de overeengekomen producten) is kosteloos mogelijk tot 6 weken na factuurdatum. Speciaal vervaardigde producten zijn van omruiling en creditering uitgesloten.
 3. Bij retourzending houdt koper zich aan de instructies van Basko ten aanzien van de verzendwijze. In ieder geval dienen de producten zich in de originele staat te bevinden, ongewassen te zijn, te zijn voorzien van de aangehechte labels en in de originele verpakking te worden geretourneerd.

Art. 3 - Levering en vervoer

 1. De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden:
  • Indien de overeengekomen goederen door of namens de koper worden afgehaald: op het moment van in ontvangstname van de goederen door de koper dan wel de namens de koper handelende derde, bijvoorbeeld de door de koper ingeschakelde (beroeps)vervoerder.
  • Indien de goederen door of namens Basko worden vervoerd: op het moment van 1e aanbieding dan wel aflevering van de goederen ten huize van of aan het magazijn van de koper dan wel op een ander door koper opgegeven adres.
 2. Vanaf het moment van levering zijn de goederen voor risico van de koper.
 3. De kosten van het vervoer van de goederen in verband met levering komen ten laste van de partij die het vervoer regelt.
 4. Voor zover de te leveren goederen namens Basko worden vervoerd, worden deze als vrachtgoed of bestelgoed verzonden. Als de koper wil dat de goederen als expresse zending of ijlgoed dan wel per bijzonder transport worden vervoerd, komen de extra kosten die daaruit voortvloeien voor zijn/haar rekening.
 5. In afwijking van het gestelde in lid 3 geldt dat wanneer Basko het vervoer regelt van een levering van goederen waarvan de waarde minder is dan of gelijk is aan € 350,00 de vrachtkosten voor rekening van de koper zijn.
 6. Voor verzekering van de goederen tijdens het vervoer gelden de volgende bepalingen:
  • Indien de goederen door of namens de koper worden afgehaald: de koper verzorgt de verzekering op een voor hem/haar passende wijze en neemt de kosten daarvan voor zijn/haar rekening. In geval van schade wikkelt de koper de schade met de verzekeraar af.
  • Indien de goederen door of namens Basko worden vervoerd: Basko verzorgt ten behoeve van de koper de verzekering tot het bedrag van de verkoopprijs van de goederen en neemt de kosten daarvan voor zijn/haar rekening. Verzekerd wordt tegen het normale transportrisico en niet tegen molest en/of andere buitengewone risico’s. In geval van schade wikkelt Basko de schade met de verzekeraar af.
 7. In het geval dat Basko het vervoer regelt van goederen in verband met een levering maar die goederen niet vervoerd kunnen worden als gevolg van omstandigheden waarvoor hij/zij niet aansprakelijk is of redelijkerwijs gehouden kan worden, dan dient Basko de goederen ter beschikking van koper gereed te houden en de koper binnen 3 werkdagen nadat de goederen gereed zijn gekomen voor verzending daarvan op de hoogte te stellen. De betalingstermijn gaat eerst in op de dag waarop de feitelijke levering plaatsvindt

Art. 4 - Eigendomsvoorbehoud

 1. Basko behoudt zich ten aanzien van alle op grond van overeenkomsten geleverde of te leveren goederen, zowel betaald als onbetaald, de eigendom voor, totdat door betaling door de koper zijn tenietgedaan:
  • De vorderingen betreffende de tegenprestatie voor alle geleverde of nog te leveren goederen;
  • De vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomsten;
  • De vorderingen inzake door Basko ter uitvoering van genoemde overeenkomsten tevens ten behoeve van de koper verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
 2. Goederen worden geacht niet te zijn betaald indien de koper de betaling daarvan niet heeft aangetoond.
 3. De koper is verplicht de goederen op eerste verzoek van Basko aan Basko te tonen en in geval van betalingsverzuim desverlangd aan Basko terug te geven. Basko crediteert de koper de marktwaarde op de dag van terugname van alle op grond van dit artikel teruggenomen goederen.
 4. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen te vervreemden of te bezwaren. Het is koper echter toegestaan genoemde goederen binnen het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen. Deze toestemming vervalt van rechtswege op het tijdstip dat de koper op enigerlei wijze tekortschiet met betrekking tot de vorderingen waarvoor het eigendomsvoorbehoud geldt, voorlopige surséance van betaling verkrijgt dan wel in staat van faillissement wordt verklaard. Koper mag de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken in geen geval laten strekken tot zekerheid van vorderingen van derden.
 5. De koper is verplicht de in lid 1 van dit artikel bedoelde goederen te verzekeren tegen de risico’s van brand, diefstal, storm- en waterschade en wel zo, dat in de betreffende verzekeringspolis het beding is opgenomen dat de verzekering ook loopt op goederen van derden die bij het aangaan van de verzekering belanghebbende zijn dan wel gedurende de looptijd van de verzekering belanghebbende zullen worden. Het is de koper niet toegestaan eventuele aanspraken op zijn verzekeraar uit hoofde van verzekeringen als bedoeld in dit lid, voor zover betrekking hebbend op de in lid 1 van dit artikel bedoelde goederen, aan derden in pand te geven of als zekerheid in de ruimste zin van het woord aan derden te doen dienen. Uitkeringen in verband met schade en verlies van in dit artikel bedoelde goederen treden in plaats van die goederen.

Art. 5 - Reclames

 1. Koper is gehouden de zaken direct bij aflevering althans binnen een zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van de zaken overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen, die in het normale (handels)verkeer gelden.
 2. Reclames ten aanzien van zichtbare of anderszins waarneembare gebreken kunnen slechts geldend worden gemaakt indien de koper binnen 8 werkdagen na de levering een zo nauwkeurig mogelijke opgave aan Basko doet van de aard en de grond van de reclame (= reclameadvies), en van het desbetreffende factuurnummer en/of het/de betreffende artikelnummer(s) en/of een omschrijving van de gereclameerde artikelen.
 3. Reclamerechten kunnen uitsluitend worden uitgeoefend ten aanzien van zaken, die zich nog bevinden in de staat waarin ze zijn geleverd, behalve indien de reclame verborgen gebreken betreft dan wel de gebreken pas blijken tijdens of na verdere verwerking of gebruik van het product.
 4. Geringe in de handel toelaatbaar geachte, of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit en/of kwantiteit kunnen geen grond voor reclames opleveren.
 5. Verborgen gebreken behoren binnen 15 werkdagen na ontdekking daarvan te worden gemeld door middel van een zo nauwkeurig mogelijke opgave aan Basko van de aard en de grond van de reclame (= reclameadvies), en van het desbetreffende factuurnummer en/of het/de betreffende artikelnummer(s) en/of een omschrijving van de gereclameerde artikelen.
 6. In geval van een gerechtvaardigde reclame heeft Basko het recht, de gereclameerde zaken te herstellen dan wel de zaken door andere zaken conform bestelling te vervangen.
 7. Retourzendingen in verband met het uitoefenen van reclamerechten, welke niet zijn voorafgegaan dan wel begeleid door het in dit artikel genoemde reclameadvies, zijn niet toegestaan. De kosten van retourzendingen zijn voor rekening van de koper.
 8. Basko kan onterecht of onrechtmatig geretourneerde zaken onder zich of onder derden voor rekening en risico van de koper opslaan. Ten aanzien van de kosten verband houdende met ongeoorloofde retourzendingen en de naar aanleiding daarvan door Basko genomen maatregelen, is diens gespecificeerde opgave voor de koper bindend behoudens tegenbewijs. De koper is verplicht tot zorgvuldige verpakking en verzending en tot verzekering van de te retourneren zaken. Hij is aansprakelijk voor schade, door zijn nalatigheid ontstaan.

Art. 6 - Aansprakelijkheid

 1. Basko is niet aansprakelijk voor indirecte schade (waaronder begrepen winstderving) ten gevolge van het niet nakomen van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst.
 2. Vergoeding van directe schade is gelimiteerd tot een bedrag ter hoogte waarvan Basko is verzekerd middels een aansprakelijkheidsverzekering.

Art. 7 - Betaling

 1. Alle betalingen moeten uiterlijk op de laatste dag van de overeengekomen betalingstermijn
  (= vervaldag) zijn voldaan door middel van overschrijving of in contanten, zonder kosten voor Basko in geval van overschrijving via banken, dan wel andere kosten verbonden aan het betalingsverkeer, en dat zonder aftrek van kosten of kortingen waarvoor de koper op het moment van betalen geen creditnota of andere akkoordverklaring van Basko heeft ontvangen.
 2. Betalingen gelden altijd als voldoening van de oudst openstaande factuur.
 3. Bij betaling via bank- of girorekening geldt als datum van de betaling de datum waarop het betreffende bedrag is bijgeschreven op de bankrekening van Basko.
 4. Bij volledige betaling van de factuur binnen 8 dagen na factuurdatum komt koper een betalingskorting van 3% op het factuurbedrag (exclusief btw) toe.
 5. Basko is niet verplicht de koper vooraf opmerkzaam te maken op het vervallen van een vordering of hem rekeninguittreksels e.d. te sturen, tenzij dit nadrukkelijk anders is overeengekomen.
 6. De koper die niet uiterlijk op de vervaldag van een factuur heeft betaald, is zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is tegenover Basko in verzuim.
 7. Vanaf de 14e dag, volgend op de vervaldag, is de koper voor elke verdere overschrijding van de betalingstermijn met 14 dagen of gedeelte van 14 dagen aan Basko een rente wegens te late betaling schuldig van 0,5% van het verschuldigde bedrag.
 8. De in gebreke zijnde koper is voor kosten, die door zijn gebrek zijn veroorzaakt, aan Basko ter dekking van de buitengerechtelijke incassokosten een vergoeding verschuldigd. De hoogte van die vergoeding komt overeen met het percentage zoals vermeld in de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en wordt berekend over elk factuurbedrag dat achterstallig is of is geweest, met een minimum van € 40, = per factuur. Een en ander staat los van eventueel door de rechter vastgestelde proceskosten indien een vordering door Basko of een derde namens Basko uit handen is gegeven.
 9. Basko heeft tegenover de koper die niet tijdig heeft betaald dan wel – in voorkomend geval – die niet langer verzekerbaar is volgens een kredietverzekeraar, onverminderd zijn overige rechten als gevolg van deze voorwaarden en/of de wet het recht:
  • Zekerheidsstelling voor de betaling en / of vooruitbetaling en / of onmiddellijke betaling bij eerste aanbieding van de goederen aan de koper (rembours) te eisen voor alle lopende overeenkomsten tussen Basko en koper;
  • De leveringen van de goederen op te schorten, onverminderd zijn recht om gelijktijdig of later zekerheidsstelling voor de betaling te vorderen. Basko kan in voorkomend geval gereed zijnde goederen opslaan, waarbij koper de opslagkosten is verschuldigd.
  • De betreffende overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring.
  • Één, meer of alle lopende overeenkomsten tussen Basko en koper, dus ook die ten aanzien waarvan de koper ten opzichte van Basko (nog) niet in verzuim is, geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring.
Basko kan pas gebruik maken van de mogelijkheden die onder a, b en c hierboven zijn genoemd indien hij de koper een termijn van 3 dagen heeft gesteld om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen en de koper ook daaraan niet heeft voldaan. Van het onder d genoemde recht kan Basko pas gebruik maken indien de koper niet binnen 8 dagen heeft voldaan aan een eis van Basko tot zekerheidsstelling voor de betaling van het bedrag dat koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst(en) verschuldigd is en/of zal worden.
Basko kan te allen tijde zijn keuze uit de in dit artikel genoemde rechten wijzigen, tenzij hij gebruik heeft gemaakt van het recht een overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Art. 8 - Forum en rechtskeuze

Op alle overeenkomsten van Basko is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen omtrent een overeenkomst worden voorgelegd aan de Rechtbank Amsterdam.
 

Contactgegevens

Basko Healthcare B.V.
Pieter Lieftinckweg 16
1505 HX Zaandam
Tel: +31 (0)75 - 613 15 13
E-mail: verkoop@basko.com
Website: www.basko.com
KvK nummer: 33049175