Algemene garantiebepalingen voor de Benelux

Geldig vanaf januari 2018
Basko Healthcare Besloten Vennootschap (hierna: "Basko Healthcare") verleent haar klanten in aanvulling op eventuele wettelijke aanspraken de volgende rechten betreffende haar producten: 
De algemene garantieperiode voor de producten van Basko Healthcare betreft de eerste 6 maanden vanaf de aankoopdatum.
Voor de volgende producten bestaat een afwijkende garantieperiode:
  • MultiMotion scharnieren: 1 jaar garantie
  • MultiStatic scharnieren: 1 jaar garantie
  • SPL/SPC scharnieren: 1 jaar garantie
  • Triple Action scharnieren: 1 jaar garantie
  • S.O.T pols/hand rustorthese: 1 jaar garantie
  • NaviGAIT voethefferorthese: 1 jaar garantie
  • ToeOFF/BlueROCKER/Ypsilon: 1 jaar garantie op carbonvezel-vormdeel
  • Custom ToeOFF/BlueROCKER: 1 jaar garantie op carbonvezel-vormdeel
  • COMBO componenten: 1 jaar garantie
  • ALFESS stimulatiesysteem: 2 jaar garantie
Voorwaarde voor het recht op garantie is het gebruik overeenkomstig de in de gebruikshandleiding beschreven doeleinden. Een verdere voorwaarde voor de garantie is het bewijs van de aankoopdatum door overlegging van een kopie van de factuur /afleverbewijs.
Indien het product tijdens de garantieperiode als gevolg van een aantoonbare materiaal- of productiefout gebreken vertoont, wordt deze door Basko Healthcare gratis naar eigen goeddunken gerepareerd of vervangen door een intact product.
Er is geen sprake van garantie bij schade, gebreken of functionele storingen die zijn ontstaan door bediening in strijd met de voorschriften van de bedieningshandleiding, een ondeskundige behandeling, stoten, vallen of verontreiniging, b.v. door vochtigheid, zand, stof of vuil.
De garantie heeft evenmin betrekking op schade die is ontstaan of toegenomen door ondeskundige reparatiepogingen.
De garantie heeft geen betrekking op de reparatie, het onderhoud of de vervanging van onderdelen waarvan de beschadiging resp. slijtage het gevolg is van normaal gebruik (bv slijtage aan klittenband, polstervullingen en instelelementen).
Eveneens van de garantie uitgesloten zijn schadeclaims wegens kosten - in het bijzonder werktijden die ontstaan door individuele aanpassingen of montagewerkzaamheden -, reiskosten, inkomstenderving, honoraria of overige, door het gebrek ontstane vervolgschade in welke vorm dan ook.
Ook bestaat er geen recht op garantie indien de modelaanduiding en/of het serienummer is verwijderd, gewijzigd of onleesbaar is gemaakt.
De garantie vervalt indien zonder uitdrukkelijke toestemming van Basko Healthcare wijzigingen aan het product zijn aangebracht.
Deze garantie is niet overdraagbaar. Wettelijke aanspraken van de klant worden door bovenstaande regelingen niet aangetast.